Generelle vilkår for Norsk Makulering AS

01.09.2016

Følgende vilkår gjelder for tjenester som utføres av Norsk Makulering AS (NM), med mindre annet er skriftlig avtalt:

1.0 NM sine tjenester

NM forplikter seg til å utføre sine tjenester i samsvar med relevante lover og forskrifter, og iht. de betingelser som fremgår av NM sin avtale med kunden.

NM skal levere en sikker, lukket og kontrollert behandling hvor innhentet materiale ikke vil bli eksponert for uvedkommende. Innhentet materiale vil bli destruert eller makulert iht. avtalte krav til makuleringen.

Innsamlet materiale skal i alle tilfeller ikke kunne gjenskapes eller gjenbrukes i sin opprinnelige form etter ferdig behandling.

1.1 Adgang og tilgjengelighet til hentested/oppdragssted

Det er kundens ansvar å påse at det ikke finnes fysiske hindringer som vanskeliggjør NM sin utførelse av tjenesten. Hvis hentestedet/oppdragsstedet ikke er tilgjengelig og NM dermed ikke kan utføre oppdraget, vil kunden bli belastet for bomtur (transportkostnad) og eventuelt leie av oppsamlingsutstyr eller annet materiell. Dersom det er forhold hos kunden som medfører at NM må vente på å få utført oppdraget mer enn 30 minutter, faktureres det ventetid iht. gjeldende timesats (per påbegynte halvtime).

NM vil i det enkelte tilfelle vurdere om det er hensiktsmessig å gjennomføre tiltak for å muliggjøre at oppdraget gjennomføres uten at kunden belastes for bomtur eller ventetid. Ved gjennomføring av slike tiltak belastes kunden for medgått arbeidstid for å rydde hindringen av veien. Dette vil normalt kun bli gjort dersom denne kostnaden vurderes som lavere enn bomtur eller ventetid.

Tilsvarende gjelder også for eventuelle andre forhold som kunden er ansvarlig for og som medfører ventetid. NM kan nekte å utføre et oppdrag hvor ventetiden overstiger 30 minutter.

1.2 Krav til sortering

Kunden plikter å sørge for at makuleringsbeholdere ikke inneholder andre materialer enn det som er avtalt eller det makuleringsbeholder er ment for. Hvis det skulle forekomme avvik fra dette, vil sorteringsgebyr påløpe.

1.3 Utplassering av makuleringsbeholdere

NM skal utplassere avtalte makuleringsbeholdere hos kunden etter kundens nærmere anvisning. Kunden skal påse at utstyret plasseres på en slik måte at det ikke skader eller er til vesentlig sjenanse for tredjemann. NM skal godkjenne plasseringen av utstyret. Dersom kunden endrer plassering av utstyret, skal NM informeres skriftlig i forkant. Fylling av materialet imakuleringsbeholdere gjøres av kunden.

1.4 Ekstra kostnader og avviksgebyr

Dersom ikke annet er avtalt, gjelder NM sine definerte krav for sikker makulering og destruksjon samt utleie av utstyr. Avvik fra definerte krav eller våre generelle vilkår blir belastet kunden iht. gjeldende avviksbestemmelser.

Ekstra kostnader som påløper under utførelse av tjenesten vil bli belastet kunden iht. NM sine til enhver tid gjeldende satser. Dette kan f.eks. være; bomavgift, fergekostnader, overtid, ekstra avfall, hjelpemann, bomtur, ventetid, ekstra arbeidstid, og sorteringsgebyr. Dette gjelder både for utførelse av enkeltoppdrag og ved rutekjøring.

1.5 Fylling av makuleringsbeholdere

Utstyret må ikke fylles ut over sin høyde eller bredde eller tillatte vekt. Det må heller ikke fylles tyngre enn det som tillates for transport av gods på aktuell kjørestrekning. NM kan nekte å utføre oppdrag eller ta ekstra betalt (en time per mangelfulle beholder) dersom dette ikke overholdes.

1.6 Ansvar for makuleringsbeholdere

Kunden har vanlig omsorgsplikt for utstyret og er erstatningsansvarlig for eventuelle skader som påføres utstyret når det står hos kunden. 

Oppsamlingsutstyr på hjul må sikres mot utilsiktet bevegelse. 

1.7 Priser

Prisene fremgår av eget vedlegg til partenes avtale. Dersom annet ikke er avtalt kan prisene endres uten forutgående varsel. Om ikke annet er avtalt gjelder alle tjenestepriser hentet hos kunden.

1.8 Fakturering og betalingsbetingelser

Betalingsbetingelsene på faktura/kreditnota er netto pr. 15 dager. Abonnement faktureres kvartalsvis på forskudd.

For å dekke NM sine kostnader knyttet til fakturering vil kunden bli belastet med et administrasjonsgebyr iht. gjeldende sats.

Ved for sen betaling, beregnes forsinkelsesrente i samsvar med den til enhver tid gjeldende lov om rente ved forsinket betaling fra forfallsdato og til betaling skjer.

1.9 Tidspunkt og rutiner for utførelse av oppdrag

NM vil tilstrebe å utføre oppdrag til avtalt tid. Hvis dette likevel ikke lar seg gjøre skal NM så langt det er praktisk mulig varsle kunden og avtale nytt tidspunkt for utførelse av oppdraget. NM fraskriver seg imidlertid et hvert ansvar for mulige tap/krav fra kunden som følge av manglende henting/utførelse av oppdrag.

Dersom et oppdrag er avtalt utført til et fast tidspunkt, og dette faller på en offentlig fridag eller en bevegelig helligdag, kan NM endre tidspunkt for henting av avfallet til den foregående eller påfølgende virkedag uten forutgående varsel til kunden.

1.10 Bestilling av ordinære oppdrag og hasteoppdrag

Bestilling av ordinære oppdrag er nærmere regulert i partenes avtale. Bestilte oppdrag vil bli utført etter fastsatte ruter. Når kapasiteten tillater det, kan NM etter avtale utføre hasteoppdrag mot et tillegg i prisen iht. gjeldende prisliste.

Hvis det er avtalt at et oppdrag skal skje ved tilkalling fra kunden, kan tilkalling skje pr. telefon eller e-post til NM sitt kundesenter.

Oppdrag som ønskes utført utenfor normale åpningstider vil bli belastet med følgende overtidstillegg: 50 % mellom kl. 15:30 og kl. 21:00 på hverdager og 100 % mellom kl. 21:00 og kl. 07:00 på hverdager. Det blir beregnet 100 % overtid fra fredag kl.15:30 til mandag kl. 07:00 samt på bevegelige helligdager.

Ekstrakostnader til flytting av utplassert utstyr som skyldes eksterne forhold, eksempelvis helligdager, statsbesøk eller andre lignende faktureres kunden iht. gjeldende timesats.

1.11 Underleverandører

NM har rett til å benytte seg av underleverandører ved utførelse av tjenestene for kunden. NM vil sørge for at underleverandørene etterlever de samme krav og prosedyrer mv. som følger av avtalen med kunden.

Kunden skal i alle spørsmål som gjelder avtalen med NM forholde seg direkte til NM og ikke til eventuelle underleverandører. Alle spørsmål som gjelder kundeforholdet eller utførelsen av et oppdrag skal rettes til NM sitt kundesenter på telefon 09710.

1.12 Abonnement

Abonnement er en tjeneste som er ment for kunder med forutsigbare behov. Basert på fast tømmeintervall, fast antall beholdere og et beregnet volum faktureres kunden et fast beløp forskuddsvis per kvartal eller halvår. Endring eller oppsigelse må meldes skriftlig til NM senest en måned før utløpet av inneværende abonnementsperiode. Endringen gjøres gjeldende fra neste abonnementsperiode. Fakturerte beløp vil ikke bli kreditert.

1.13 Forsikring

NM skal holde eget materiell og utstyr brann- og skadeforsikret i hele avtaleperioden. Dersom NM sitt materiell påføres skade som følge av forhold hos kunden, herunder ansatte og andre tredjepersoner som kunden har gitt adgang i sine arealer, skal alle tap og skader (direkte og indirekte) som oppstår for NM dekkes av kunden. NM sin forsikring dekker ikke slike tilfeller.

1.14 Rapportering

Partene skal holde hverandre underrettet om forhold som har betydning for gjennomføringen av avtalen og søke å utbedre feil og mangler fortløpende.

1.15 Tap av nøkkel

Dersom nøkkel som kunden har utlevert til NM skulle komme bort, erstatter NM kun kostnadene til kopiering av ny nøkkel. Kostnader forbundet med utskifting av låssystemer eller andre eventuelle følgetap erstattes ikke.

1.16 Mislighold

Det foreligger mislighold av hele eller deler av avtalen dersom en av partene ikke oppfyller avtalens bestemmelser og dette ikke skyldes forhold som den annen part er ansvarlig for. Ved mislighold kan hver av partene påberope de misligholdsbeføyelser som følger av alminnelige kontraktsrettslige regler, herunder krav om utbedring, prisavslag og erstatning. Dersom kunden påføres et økonomisk tap som følge av uaktsomhet eller feil begått fra NM, kan kunden kun kreve sitt direkte tap erstattet. Det økonomiske ansvaret til NM overfor kunden er i alle tilfeller oppad begrenset til verdien av det enkelte oppdrag/utsett.

Dersom kunden mener det foreligger mangler ved oppdragets utførelse, plikter kunden å reklamere skriftlig til NM innen rimelig tid. Reklamasjoner som ikke er mottatt av NM innen 15 dager etter oppdraget ble utført, er for sent fremsatt og vil bli avvist.

NM har til enhver tid rett til å stanse oppdrag på grunn av ikke uvesentlig kvalitetsavvik.

Ved faktisk eller forventet betalingsmislighold har NM rett til å suspendere sine tjenester under avtalen inntil kunden har betalt eller stilt tilfredsstillende sikkerhet for betaling. 

Dersom det foreligger vesentlig mislighold fra en av partene kan den annen part heve kontrakten med øyeblikkelig virkning. Den misligholdte part kan i stedet velge å sette en rimelig frist for å avhjelpe det påpekte forholdet. Dersom utbedring i slike tilfeller ikke har funnet sted innen fristen, kan avtalen heves med øyeblikkelig virkning. Erklæring om heving skal skje skriftlig.

NM kan også heve kontrakten hvis (i) det foreligger risiko for eller at kunden innleder gjeldsforhandlinger eller kommer under akkord- eller konkursbehandling eller (ii) det foreligger mistanke om eller at kunden er involvert i bedrageri eller korrupsjon - eller andre grove misligheter som ødelegger tillitsforholdet mellom partene på en uopprettelig måte.

1.17 Endringer og tillegg

NM har rett til å foreta de endringer i avtalen som er nødvendige for at den til enhver tid skal være i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. 

NM har rett til å overføre avtalen til andre selskap i Norsk Gjenvinning-konsernet.

1.18 Bemanning

NM skal påse at arbeid under avtalen blir utført av kvalifisert personell og at arbeidet utføres etter gjeldende rutiner, lover og forskrifter.

1.19 Force Majeure

Dersom avtalens eller et oppdrags gjennomføring helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres på grunn av hendelser som etter norsk rett regnes som Force Majeure, suspenderes den rammede parts forpliktelser så lenge forholdet varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, krig eller krigslignende tilstand, streik, naturkatastrofer, sabotasje, samt en tvingende beslutning fattet av offentlig myndighet eller domstol. 

Den part som vil påberope seg Force Majeure skal omgående informere den annen part om årsaken til Force Majeure-situasjonen, forventet varighet, samt informere når situasjonen er opphørt. I tilfeller av Force Majeure skal hver av partene bære sine egne kostnader forbundet med Force Majeure-situasjonen.

1.20 Vesentlig endring i rammebetingelser

Ved endringer i de offentlige rammevilkårene for NM sin virksomhet, for eksempel ved endringer/endret praktisering av lover, forskrifter, avgifter, krav og pålegg, og som medfører at de økonomiske forpliktelsene for NM endres vesentlig i forhold til det som gjaldt ved inngåelse av avtalen, kan NM kreve reforhandling av avtalen.

1.21 Voldgift

Denne avtalen er regulert av norsk rett.

Dersom det oppstår uenighet mellom partene i anledning avtalen eller gjennomføringen av et oppdrag, skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, skal saken avgjøres ved voldgift i henhold til Voldgiftslovens bestemmelser. Voldgiftsrettens sete skal være i Oslo.

1.22 Aksept av tilbud

Et tilbud fra NM anses som akseptert av kunden ved signering av avtale eller ved kundens første bestilling av oppdrag. De generelle vilkårene gjelder ved enhver bestilling av oppdrag som er akseptert av kunden.

 

01.12.2017